Przejdź do treści

Polityka prywatności

I. WSTĘP

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem https://exportcluster.pl (dalej: Serwis lub Portal), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Fundacja Promocji Eksportu z siedzibą przy ul. R. Mielczarskiego 8 lok. 4U, 02-798 Warszawa (dalej: Administrator lub Fundacja Promocji Eksportu). Kontakt z Administratorem:
  • e-mail: info@exportcluster.pl,
  • telefon: +48 22 648 16 24,
  • adres korespondencyjny: Fundacja Promocji Eksportu, ul. R. Mielczarskiego 8 lok. 4U,
   02-798 Warszawa.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Państwu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@exportcluster.pl lub wskazanego wyżej adresu korespondencyjnego.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
 • danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,
 • danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
 1. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora, został szczegółowo wskazany w dalszej części niniejszego dokumentu.


  II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe:
 • niezalogowanych użytkowników Portalu korzystających z funkcjonalności i usług,
  z których korzystanie nie wymaga logowania (np. formularz kontaktowy, wybór produktu lub usługi dostępnej w ramach prezentowanej w Serwisie oferty, dostęp do informacji niewymagających założenia konta użytkownika),
 • zalogowanych użytkowników, którzy posiadają konto w Serwisie (Członków Programu „POLSKI KLASTER EKSPORTOWY”).
 1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 2. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w tym:
 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
 • podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług analitycznych, agencjom marketingowym oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze,
 • innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, kancelariom notarialnym lub prawnym, innym kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 1. Jeżeli będzie to niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów, Państwa dane osobowe możemy przekazywać do naszych uznanych podwykonawców lub kontrahentów w krajach spoza EOG. Mając na względzie, że poziom ochrony danych osobowych w tych krajach może różnić się od zapewnianego przez RODO na terenie Unii Europejskiej, przekazywanie danych odbywa się
  z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w krajach spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony (dotyczy to m.in. firm z USA, certyfikowanych na podstawie zatwierdzonych Ram ochrony danych osobowych UE-USA, takich jak Microsoft),

a w razie braku wskazanej wyżej decyzji Komisji Europejskiej:

 • stosowanie w umowach z takimi firmami standardowych klauzul umownych,
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
 • stosowanie warunków określonych w art. 49 RODO.

Administrator zapewnia, że każdy transfer danych osobowych realizowany jest na podstawie odpowiednich umów, w sposób bezpieczny i kontrolowany. W każdym z przypadków opisanych w punktach 2-4 powyżej, mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

 1. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku
  dotyczącego:
 • dostępu do danych (w tym uzyskania informacji jakie dane są przetwarzane przez Administratora i w jakim zakresie, a także uzyskania ich kopii – szczegóły: art. 15 RODO),
 • sprostowania danych (czyli ich poprawienia jeśli przetwarzane przez Administratora dane są nieprawidłowe lub niekompletne – szczegóły: art. 16 RODO),
 • usunięcia danych (jeśli np. dane nie są już potrzebne do realizacji celów, w których zostały zgromadzone lub Administrator nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych – szczegóły: art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (jeśli np. kwestionują Państwo prawidłowość wykorzystywanych przez Administratora danych osobowych, jeśli dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale muszą być przetwarzane z powodu dochodzenia przez Państwa roszczeń – szczegóły: art. 18 RODO),
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania (jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, czy też wykorzystywane są w celach marketingu bezpośredniego – szczegóły: art. 21 RODO).
 • przeniesienia danych do innego administratora (jeśli przetwarzanie przekazanych Administratorowi danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub na podstawie umowy – szczegóły: art. 20 RODO).
 • jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (np. zgody na wykorzystanie danych w celach marketingowych), mają Państwo prawo w dowolnym momencie w dowolny sposób wycofać zgodę (przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które nastąpiło przed złożeniem oświadczenia o wycofaniu zgody).
 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa (więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/83/155).
 2. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa. Administrator może również przetwarzać:
 • dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika Serwisu podczas korzystania
  z usług opisanych w niniejszej „Polityce prywatności” (np. dane niezbędne do rejestracji firmowego konta i dodania podmiotu do katalogu Polskiego Klastra Eksportowego),
 • dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów (np. służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu
  w celu realizacji umowy),
 • dane osobowe pozyskane od podmiotów współpracujących z Administratorem, przy czym dane zostały udostępnione Administratorowi na podstawie Państwa zgody,
 • dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
  i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub do właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa telefoniczna.

III. B. FORMULARZE (KONTAKTOWE, OFERTOWE)

 1. Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, adres IP oraz inne dane przekazane przez Państwa (np. numer telefonu) za pośrednictwem dostępnych w Serwisie formularzy kontaktowych i innych formularzy, za pomocą których mogą Państwo zamówić usługę, czy przekazać prośbę o kontakt
  i przedstawienie dedykowanej oferty.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym:
 • do przyjęcia i obsługi zgłoszenia, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i pytania przekazywane za pośrednictwem formularzy kontaktowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes),
 • do nawiązania kontaktu oraz przygotowania i przedstawienia dedykowanej oferty
  w odpowiedzi na prośbę użytkownika Serwisu przekazaną za pośrednictwem formularza (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas niezbędny do obsługi zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego,
  • czas niezbędny do przygotowania i przekazania dedykowanej oferty.
 2. Podanie wskazanych w formularzu kontaktowym danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do właściwej obsługi zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, czy też przygotowania i przedstawienia dedykowanej oferty. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi, realizacji zapytania lub przedstawienia oferty.

III. C. KONTO FIRMOWE

 1. Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres IP oraz inne dane przekazane przez Państwa w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, w tym do rejestracji i prowadzenia konta firmowego.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z uśude), w tym rejestracja i prowadzenie bezpłatnego konta w Serwisie oraz umożliwienie korzystania z usług dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników – Członków Programu „Polski Klaster Eksportowy” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO – wykonanie umowy),
  • dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
  • weryfikacja jakości świadczonych usług w związku z zawartą umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes),
  • obsługa reklamacji związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes),
  • realizacja marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o nowych produktach i ofertach promocyjnych Administratora oraz ofertach podmiotów trzecich (np. partnerów handlowych) współpracujących z Administratorem, w szczególności za pośrednictwem powiadomień typu PUSH wyświetlanych zalogowanym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia konta użytkownika w Serwisie,
  w szczególności dane przekazane przez Państwa w związku z korzystaniem z usług dostępnych dla zarejestrowanych i zalogowanych Członków Programu „Polski Klaster Eksportowy”.
 4. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas niezbędny do realizacji umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
 • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
 1. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, w tym rejestracji i prowadzenia konta klienta oraz korzystania z funkcjonalności dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników.
 2. Regulamin regulujący zasady świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny jest na stronie https://exportcluster.pl/regulamin.

III. D. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników Portalu niezbędne do zawarcia
  i wykonania umowy sprzedaży i/lub świadczenia usług, w szczególności:
 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • adres e-mail,
 • numeru telefonu,
 • adres siedziby,
 • NIP,
 • adres IP,
 • oraz inne dane przekazane przez użytkownika.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 • zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 t.j., dalej: uśude) , w tym umożliwienie korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Portalu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO – wykonanie umowy),
 • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży i/lub świadczenia usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO – wykonanie umowy),
 • komunikacja w sprawach związanych z prawidłową realizacją umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes).
 • wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur, czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO – obowiązek prawny),
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
 • weryfikacja jakości świadczonych usług w związku z zawartą umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes),
 • obsługa reklamacji związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes),
 • realizacja marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o nowych produktach i ofertach promocyjnych Administratora oraz ofertach podmiotów trzecich (np. partnerów handlowych) współpracujących z Administratorem, w szczególności za pośrednictwem powiadomień typu PUSH wyświetlanych zalogowanym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes).
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas niezbędny do realizacji umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
 1. Podanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i świadczenia usług.
 2. Regulamin określający zasady składania zamówień dostępny jest na stronie https://exportcluster.pl/regulamin.

III. E. NEWSLETTER

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, w szczególności adres e-mail, w celu przekazywania informacji marketingowych za pośrednictwem newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda).
 2. Przekazanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości wysłania użytkownikowi informacji marketingowych, w tym informacji o nowych produktach, rabatach, ofertach promocyjnych, konkursach i zaproszeń na wydarzenia.
 3. Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika lub wysyłając korespondencję na adres: info@exportcluster.pl.

III. F. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
 • prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności adresu e-mail, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS, powiadomień typu PUSH wyświetlanych użytkownikom Serwisu) na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda),
 • realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach
  i usługach Administratora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem (np. partnerów, sponsorów), w tym personalizacji treści marketingowych, tj. przygotowania i zaprezentowania oferty dopasowanej do Państwa preferencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes),

z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów uśude.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
 • czas do momentu wycofania zgody.
 1. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.
 2. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.

  IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

  1. Korzystanie z serwisu dostępnego pod adresem https://exportcluster.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
  2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, data i czas odwiedzin Serwisu.
  3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
  4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
  5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia
   w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz tworzenie statystyk w celu poznania sposobu korzystania z Serwisu przez jego użytkowników.
  6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane prze Administratora w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes).
  7. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „Polityce cookies” dostępnej na stronie https://exportcluster.pl/polityka-cookies.


   IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

   1. Niniejsza „Polityka prywatności” ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności strony internetowej Administratora funkcjonującej pod adresem https://exportcluster.pl.
   2. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do stron internetowych innych podmiotów,
    w szczególności do stron Członków Programu „Polski Klaster Eksportowy”, usługodawców, partnerów biznesowych i podmiotów współpracujących z Administratorem. Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na strony innych podmiotów, zapoznał się
    z obowiązującymi tam politykami prywatności.
   3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej „Polityce prywatności”, w szczególności w przypadku:
   • rozwoju technologii,
   • zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
   • rozwoju Serwisu, w tym wdrożenia nowych usług i funkcjonalności.
   1. O stosownych zmianach w treści „Polityki prywatności” Administrator powiadomi użytkowników
    w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie.
   2. Niniejsza wersja „Polityki prywatności” ma zastosowanie od dnia 14.03. 2024 r.

   

Zaloguj się

Zarejestruj się!

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors